• Изграђена ограда код школе са стране улице „Букум“;
  • Кошење банкина у насељу и атару;
  • Одржана манифестација „Пасуљијада“ и
  • Извршена је замена сијалица на уличном осветљењу.