1. 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

421111 – трошкови платног промета – 20.000,00
421211 – услуге за електричну енергију – 15.000,00
421392 – допринос за коришћење вода – 15.000,00
421919 – остали непоменути трошкови – 100.000,00
УКУПНО:150.000,00

2. 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

423211 – услуге за израду софтвера – 20.000,00
423291 – остале компјутерске услуге – 30.000,00
423419 – остале услуге штампања – 20.000,00
423432 – објављивање тендера и информативних огласа – 20.000,00
423521 – правно заступање пред домаћим судовима – 20.000,00
423621 – угоститељске услуге – 20.000,00
423711 – репрезентације – 20.000,00
423712 – поклони – 20.000,00
УКУПНО:170.000,00

3. 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

424221 – услуге културе – 20.000,00
424231 – услуге спорта – 20.000,00
424631 – геодетске услуге – 20.000,00
424911 – остале специјализоване услуге – 500.000,00
УКУПНО:560.000,00

4. 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

425113 – молерски радови – 200.000,00
425114 – радови на крову – 800.000,00
425117 – електричне инсталације – 200.000,00
425191 – текуће поправке и одржавање осталих објеката – 800.000,00
УКУПНО:2.000.000,00
5. 426 МАТЕРИЈАЛ

426111 – канцеларијски материјал – 20.000,00
426191 – остали административни материјал – 10.000,00
426621 – материјал за културу – 20.000,00
426631 – материјал за спорт – 20.000,00
426911 – потрошни материјал – 10.000,00
УКУПНО: 80.000,00

6. 481 ОСТАЛИ РАСХОДИ

481941 – дотације осталим удружењима грађана – 500.000,00
УКУПНО: 500.000,00

7. 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕНИ ПЕНАЛИ

482251 – судске таксе – 20.000,00
УКУПНО: 20.000,00

8. 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

483111 – новчане казне и пенали по решењу судова – 30.000,00
УКУПНО: 30.000,00

9. 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

511231 – аутопутеви, путеви, мостови – 5.000.000,00
511293 – отворени спортски и рекреациони објекти – 3.000.000,00
511294 – установе културе- 1.000.000,00
511451 – пројектна документација – 500.000,00
УКУПНО:9.500.000,00

10. 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА

512211 – канцеларијска опрема – намештај – 200.000,00
512221 – рачунарска опрема – 80.000,00
512641 – опрема за спорт – 20.000,00
УКУПНО: 300.000,00

СВЕУКУПНО:13.310.000,00