Назив Износ
421000 Стални трошкови 200.000,00
423000 Услуге по уговору 300.000,00
424000 Специјализоване услуге 200.000,00
425000 Текуће поправке и одржавање 600.000,00
426000 Материјал 50.000,00
444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00
482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000,00
483000 Новчане казне и пенали по решењу суда 410.000,00
512000 Машине и опрема 100.000,00
Све укупно 1.960.000,00

Планирани капитални издаци:
Капитални пројекат: Шетоње-улице
Година почетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00 динара(4.000.000,00 у 2015;3.000.000,00 у 2016 и 3.000.000,00 у 2017)
Извори финансирања:
2015 године 4.000.000,00 из кредита
2016 године 1.500.000,00 из буџета и 1.500.000,00 из осталих извора
2017 године 1.500.000,00 из буџета и 1.500.000,00 из осталих извора