Назив Укупно
421000 Стални трошкови 200.000,00
423000 Услуге по уговору 250.000,00
424000 Специјализоване услуге 300.000,00
425000 Текуће поправке и одржавање 700.000,00
426000 Материјал 110.000,00
482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20.000,00
483000 Новчане казне и пенали по решењу суда 40.000,00
512000 Машине и опрема 100.000,00

детаљни финасијски план за 2016