Чланови месне заједнице

01. Председник Небојша Ранковић;
02. Заменик председника Милан Ранковић;
03. Технички секретар Слађан Божић;
04. Потпредседник Славољуб Ракић;
05. Члан Раде Радисављевић;
06. Члан Душко Милошевић;
07. Члан Никола Младеновић;
08. Члан Зоран Срејић;
09. Члан Момчило Миленковић;
10. Члан Миланче Радисављевић и
11. Члан Ненадовић Млађан.

Обавезе Месне заједнице и њених чланова

Органи Месне заједнице су:

 • Савет Месне заједнице
 • Извршни одбор Савета Месне заједнице

Органи управљања месне заједнице је Савет месне заједнице (у даљем тексту: Савет) Савет, као највиши представнички орган управљања и одлучивања пословима месне заједнице, обавља следеће послове:

 • Доноси Статут МЗ, као њен основни правни акт, одлучује о његовој примени и тумачењу, врши његове измене и допуне,
 • утврђује програм развоја, дноси финансијски план и завршни рачун МЗ,
 • расписује референдум и друге облике личног изјашњавања грађана за подручје МЗ или њеног појединог дела,
 • доноси Пословник о раду Савета МЗ,
 • бира и разрешава председника и заменика председника Савета МЗ,
 • бира и разрешава чланове Извршног одбора и друге органе и тела,
 • одлучује о ангажовању средстава самодоприноса у складу са Одлуком и Програмом МЗ везано за самодопринос,
 • одлучује о задружењу МЗ,
 • предлаже и иницира скупштини општине извршење послова од интереса за грађане,
 • одлучује о сарадњи са другим МЗ и институцијама у циљу заједничких пројеката и програма, и о сарадњи са иностранством,
 • покреће иницијативу за промену назива улица, тргова, квартова,
 • доноси одлуку о изради грба, лога и знака МЗ, по претходно прибавељеном мишљењу Збора грађана,
 • подноси СО извештај о извршењу поверених послова, оснива службу МЗ и уређује њену организацију,
 • стара се о извршењу послова из делокруга МЗ у складу са Статутом,
 • доноси одлуке о пријему у радни однос и престанку радног односа лица запослених у Служби МЗ,
 • доноси акт о систематизацији радних места и колективни уговор за Стручну службу, као и друге опште акте у служби МЗ, на предлог председника Савета МЗ.

У Месној заједници се обављају послови:

 • Предлагања мера за очување и заштиту животне средине,
 • предлагање мера за очување и заштиту културних добара,
 • предлагање мера за развој, изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре,
 • пружања услуга кабловско дистрибутивног телевизијског, радио и интернет програма,
 • пружања услуга рекламе и попаганде,
 • издавачке делатности од интереса за Месну заједницу (књиге, пубиликације, новине и др.)
 • организација, развоја спорта и спортских манифестација, купалишта, рекреације и др.
 • организације, развоја образовања и васпитања деце и одраслих: трибине, курсеви, предавања
 • предлагања и предузимања мера у социјално-здравственој заштити грађана,
 • предлагања и предузимања мера на обезбеђењу и уређењу грађевинског земљишта за иградњу стамбеног и пословног простора,
 • планирање и предузимање мера самозаштите у случају елементарних непогода (пожара, поплава, земљотреса и др.)
 • задовољавање потреба грађана у различитим областима: занатства, угоститељства, туризма и др.
 • организације и помоћи удружењима грађана и невладиним организацијама,
 • издавања објеката, земљишта и опреме који су у власништву Месне заједнице или на којима Месна заједница има право коришћења,
 • изградња, одржавање и коришћење путева и улица од значаја за МЗ,
 • обраовања органа и тела за потребе Месне заједнице надлежности општине, чије је извршење поверено МЗ,
 • обављање и других послова утврђених Законом, Статутом општине и Статутом МЗ.

Дужности председника савета:

 • Представља и заступа Савет месне заједнице,
 • Организује рад савета,
 • Сазива и председава његовим седницама,
 • Председава на збору грађана,
 • Предлаже дневни ред,
 • Стара се о јавности рада,
 • Обавља и друге послове утврђене овим Статутом и Пословником о раду Савета.

Дужности секретара МЗ-а:

 • представља и заступа месну заједницу у оквиру права и дужности утврђених Статутом месне заједнице,
 • обезбеђује и стара се о законитости рада месне заједнице,
 • обавља стручне и административно техничке послове за месну заједницу,
 • руководи радом Службе месне заједнице,
 • решава о правима, обавезама и одговорностима запослених у месној заједници у првом степену,
 • помаже председнику Савета у његовом раду,
 • обавља и друге послове предвиђене овим Статутом и одлукама Савета као и послове по налогу председника Савета.